Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van hoorcentrum Audio Noord B.V. ingeschreven met maatschappelijke zetel te Ekeren in KBO onder 0763.368.323. Communicatie verloopt via andrea.kleinepunte@audionoord.be.   1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Audio Noord met uitsluiting van de voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van af worden geweken. Audio Noord behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Deze voorwaarden worden geacht onherroepelijk aanvaard te zijn bij de ondertekening door de klant van de bestelbon of welk ander handelsdocument van ons hoorcentrum, ongeacht welk danige eerdere correspondentie en ongeacht enige andere voorwaarden of enige documenten of formulieren van welke aard ook vanwege de klant. Elke afwijking aan onderhavige voorwaarden dient verplichtend schriftelijk te gebeuren en met uitdrukkelijke instemming van beide partijen.  
2. Dienstverlening Hoorcentrum Audio Noord biedt audiologische begeleiding en behandeling. De begeleiding heeft tot doel de client professionele ondersteuning te bieden bij problemen die zich situeren rond het gehoor. Audio Noord verkoopt medische hulpmiddelen waaronder hoortoestellen, gehoorbescherming, accessoires, batterijen en verstrekt diensten van herstelling en naverkoop betreffende hoortoestellen en audiologische consultatie en tinnitusbehandeling
 
3. Consultatie Consultatie is steeds op afspraak. Afspraken kunnen zowel ter plaatse in het hoorcentrum doorgaan, op huisbezoek of digitaal via een online communicatieplatform. Buiten afspraken om is beperkte communicatie mogelijk. Vragen binnen de  tinnitusbehandeling of audiologisch consult kunnen best in de therapiesessie worden besproken. Communicatie buiten de therapiesessie kan worden aangerekend indien het meer dan 15 minuten tijd kost.
 
4. Proefperiode Als de klant gedurende de proefperiode zoals omschreven in de bestelbon, het toestel verliest, ongeacht of dit verlies te wijten is aan redenen afhankelijk dan wel onafhankelijk van de wil van de klant, is de klant gehouden dit verlies integraal te vergoeden.
 
  • Deze schadevergoeding stemt overeen met het bedrag zoals omschreven in de bestelbon.
  • De klant kan zich zonodig op zijn kosten tegen een dergelijk verlies verzekeren
5. Garantie De duur van de garantie bedraagt 2 jaar, behoudens tegenstrijdige contractuele bepalingen. De termijn neemt een aanvang vanaf de levering van het toestel, levering die pas kan geschieden na toestemming van de Adviserende Geneesheer van de verzekeringsinstelling/het VAPH. De garantie is slechts geldig voor zover de klant het product in normale omstandigheden en als een goed huisvader gebruikt, alsook conform de door onze firma voorgeschreven onderhouds-, reinigingsbepalingen, waarvan de klant erkent een exemplaar ontvangen te hebben en de inhoud ervan aanvaard te hebben. Ingeval van defect zal ons hoorcentrum redelijkerwijze maatregelen nemen teneinde het product opnieuw goed te doen functioneren. Enkel ons hoorcentrum zal bepalen welke herstellingen en/of vervangingen nodig zijn. Ingeval van ruiling van het oorspronkelijk aangekochte toestel, zal hiervan een overeenkomst opgemaakt worden ter staving van deze ruiling en onderschreven worden door beide partijen. Naargelang hetgeen op het garantiecertificaat is voorzien, dient de klant contact op te nemen met het hoorcentrum of moet hij het defecte product aan ons hoorcentrum terugbezorgen, in de oorspronkelijke verpakking of in een andere verpakking die een gelijkaardige bescherming geniet. Naargelang de aard van het defect wordt het product ter plaatse hersteld, omgewisseld of naar ter reparatie opgestuurd naar de fabrikant. De garantietermijn toepasselijk op een hersteld of een vervangen product verstrijkt bij het vervallen van de garantietermijn die geldt voor het gekochte product, maar zal echter niet minder bedragen dan drie maanden. Indien het om meer complexe producten gaat of indien de klant daar uitdrukkelijk om verzoekt, dan kan ons hoorcentrum herstelling van het product op het installatieadres uitvoeren. Indien een herstelling ter plaatse onmogelijk blijkt, dan stelt de audicien de klant daarvan op de hoogte en verwijdert hij met het akkoord van de klant het defecte product. De garantie heeft geen betrekking op o.m. alle mogelijke schade veroorzaakt na de verkoop; schade, storingen en defecten die te wijten zijn aan een fout van de klant of waarvan de oorzaak zich buiten het product bevindt. Bijvoorbeeld (niet limitatieve opsomming): schade door ongeval, slecht gebruik of onderhoud, het niet op regelmatige tijdstippen vervangen van onderdelen onderhevig aan transpiratie, niet-naleving van instructies in de gebruiksaanwijzing, blikseminslag, vochtigheid, overspanning en alle andere gevallen van overmacht; herstelling of vervanging van losse elementen (snoeren, draden, contactdozen, antennes, opladers van toestellen, neklussen van toestellen e.d.); vervanging van toebehoren die regelmatig moeten vernieuwd worden (batterijen, papier, inkt, neklussen van toestellen e.d.…) en levering van reinigingsproducten. De garantie is niet van toepassing indien de klant het product zelf wijzigt, onbehoorlijk gebruikt of herstelt of daarbij gebruik maakt van de diensten van personen die niet door onze firma werden aangeduid. De garantie is eveneens niet van toepassing indien de klant de fabricagenummers en/of merktekens van het product wegneemt of vervalst. Tenzij anders overeengekomen, heeft de garantie uitsluitend betrekking op wisselstukken. Onderhoud en herstelling zullen op vraag van de klant en op diens kosten uitgevoerd worden door onze firma of door een door onze firma aangeduide firma. De klant kan eveneens een onderhoudscontract afsluiten met onze firma. Onze firma behoudt zich het recht voor om de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit huidige overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen die dan gesubrogeerd worden in de rechten en plichten van onze firma. Indien het product niet door onze firma werd geïnstalleerd of indien de garantietermijn ervan verlopen is, dan zal de aanvaarding van de aanvraag om technische bijstand afhankelijk zijn van een voorafgaandelijk technisch onderzoek van het product door onze firma, en dit op kosten van de klant. Wet op het Consumentenkrediet: In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij de verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de maand na het ontdekken ervan aan onze firma schriftelijk kenbaar maken per aangetekende zending. Speelt eerder aangehaalde wet dan moet de klant ons per aangetekende brief op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit op straffe van verval.
 
6. Betalingsvoorwaarden Onze facturen zijn contant, via bancontact app of via overschrijving betaalbaar, behoudens andersluidende schriftelijke bepalingen. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling intresten gelijk aan 10% op, gerekend vanaf de factuurdatum tot de dag van effectieve betaling, evenals een forfaitaire schadevergoeding aan 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 130,00€, dit zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Aanvaarding van gedeeltelijke betalingen of minnelijke voorstellen van onze firma worden steeds gedaan zonder verzaking aan deze clausule. Bij gebreke aan aangetekend protest binnen de acht dagen na verzending der factuur wordt deze geacht integraal aanvaard te zijn geworden. Bewijs van verzending van onze factuur wordt geleverd door ons uitgaand factuurboek en/of btw-aangifte. Elke vertraging in de betaling geeft aan onze firma het recht om nog uit te voeren diensten op te schorten of te annuleren, en het aanvaarden van nieuwe opdrachten te weigeren. Deze clausule strekt enkel tot voordeel van onze firma en kan enkel door ons worden ingeroepen.
Ruilen/Retourneren van een artikel Onze klanten hebben het recht om na ontvangst van de goederen binnen 14 dagen een artikel te ruilen/retourneren. Let op dat wij artikelen welke IN HET OOR uitgeprobeerd zijn NIET kunnen terugnemen vanwege hygiënische redenen. De verpakking dient dan ook NIET geopend te zijn voor een retour. De goederen kunnen worden geretourneerd, indien mogelijk in de originele verpakking. Wij verlangen van u het product onbeschadigd en in een zo oorspronkelijk mogelijke staat (niet gebruikt of gedragen) retour te sturen.
Geschillenbeslechting: Alle geschillen volgend uit huidige overeenkomst zijn onderworpen aan het Belgische Recht.